یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط نجفی‌بزرگر و همکاران دسته: مقالات
نمایش از 07 ارديبهشت 1397 بازدید: 464

دانشگاه پیام نور

علوم اجتماعی

پژوهشنامه تاریخ‌های محلی ایران

(علمی – پژوهشی)

دوره 4، شماره دوم-پیاپی 8-بهار و تابستان 95، تابستان 1395، صفحه 5-18

http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/data/lhistory/coversheet/cover_fa.jpg

 

بنیاد‌ها و تحول اندیشه غالیانة صفویان، از شیخ جنید تا شاه اسماعیل «نقش آیین‌های اهل‌حق (کاکه‌یی)، علویان و شبک»

کریم نجفی برزگر

مهری ادریسی

مطلب مطلبی 

چکیده

طریقت صفوی در طول حیات خود تحولات دینی متمایزی را تجربه نمود. تحولات و تطورات اندیشه دینی طریقت صفوی، از شیخ جنید تا شاه اسماعیل، موضوع بررسی این مقاله است. این پژوهش با تکیه بر منابع دوره صفوی و منابع دینی آیین‌های مورد مطالعه و با رویکرد توصیفی – تحلیلی، چگونگی تحول اندیشه دینی طریقت صفوی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. می‌توان گفت همه پژوهش‌‌ها و تحقیقات جدید، دورة نوین اندیشة صفویان را تأیید می‌کنند، منتها اختلاف در منشأ، آغاز و چگونگی تحول این دورة جدید است. بنابراین موضوع اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی سیر این تحول، منشأ و نتایج برآمده از آن است. در این پژوهش نشان داده شده که تحولات صورت گرفته طریقت صفوی، از دورة شیخ جنید تا شاه اسماعیل، تحت تأثیر آیین‌های اهل حق (کاکه‌یی)، شبک و علویان بوده است.

 

کلیدواژگان: طریقت صفوی؛ شیخ جنید؛ تحول اندیشه؛ اهل‌حق (کاکه‌یی)؛ شبک؛ علویان

 

 

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly