یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط فه‌ره‌یدوون سامان دسته: مقالات
نمایش از 10 تیر 1397 بازدید: 433

فـەیـلیـیـەکـــان

(زمان، ناسنامه، کولتوور)

 

تویَژینهوه:

فهرهیدوون سامان

پووختهی تویَژینهوه:

فهیلییهکان پیکهاتهیهکی رهسهنی نهتهوهی کوردن به دیَررزهمانهوه لهسهر خاکی کوردستاندا ژیاون، یهکهم گروپی ئیتنیکی کوردیشن له سهدهی بیستهمدا لهلایهن دهسهلاتدارانی عیراقهوه دووچاری کومهلکوژی و راگواستن هاتوون، ویَرای ئهوهی که زمانهکهیان دیالهکتیکی کوردییه هاوکات فهیلییهکان خاوهنی دابونهریتی رهسهن و فهرههنگ و ئهدهبی زارهکی خوَیانن، لهرووی زمانهوه زاری "فهیلی سهر به بن زاریَکتی کوردی باشوور پیَکهاتووه و که وهک زاراوهکانی " لهک و لور، کهلوور، کرمانج، گوَران" که نهتهوهی کورد پیکدینن، به پشتبهستن به پولینکردنهکانی کتیبی میژوویی (شهرف نامه)ی شهرهفخانی بهدلیسی زمانناسان پییان وایه که زاراوهی فهیلی لهبنهرهتدا به کومهلیک هوری لوری نیشتهجیی کیوهکانی (پیَشکوَ، پشتکوَ)ی زنجیره چیای زاگروسن دهگوتریت، بهلام نهم بوچوونه زانستی نییه تهنها لهبهر ئهوهیه که فهیلیهکان له رووی کارگیرییهوه سهر به ههریمی لورستان بوون، واته بو خویان لور نین، بهلکو دیالهکتیکی کوردی باشوورن. که له ناوهراست و باشووری عیراق لهناوچهکانی (مهندهلی، زرباتییه، بهدره، جاسان، خانهقی، کهرکوک، بهغدا، کوت، عهماره و بهسره) ژیاون، له لایهن چهند کهسانیکی روژههلاتناسی وهکو (فلایدمیر مینورسکی)ی رووسی و (جون مالکون)، ههروهها تویژهری کوردی فهیلی (د. ئیسماعیل قهماندار) پشتگیری ئهو بوچوونه دهکهن، که یروایان وایه سهرهتای دهرکهوتنی زاراوهی (فهیلی) لهسهدهی شازدهههم بووه، ئیستاش ئهم زاراوهیه بو ئهو کوردانه بهکاردیت که نیشتهجیی ئهو ناوچانهن که بهر دهولهتی عیراق کهوتون، لهرووی جوگرافییهوه ناوچهکانیان بهشیکیان لهباشووری روژههلاتی کوردستانن لهدهفهرهکانی (لورستان و کرماشان و ئیلام)ی سهر به ئیران دهژین و بهشیکی دیکهش له باشووری کوردستان له عیراق لهروژههلاتی دیجلهن، کوردی فهیلی به ئایینزا شیعهن، بهشداری کارایان ههبووه له بوارهکانی ئهدهب و زانست و روشنبیرایدا، به دهیان شاعیر، نووسهر و زمانزان، له بوارهیلی هونهر وهک گورانیبیژ، موسیکسیون و نواندان و شانو و وهرزش و تیکرای بوارهکانی ژیانی مهدهنیانه له عیراقدا ههبووه و بهشداریان کردووه، ناوه ههره دیارهکانی رووناکبیرانی کوردی فهیلی وهکو (د. کامل حهسهن ئهلبهسیر، د. ئیسماعیل قهمهندار، دعهدنان عوده عهباس، داری ساری، عهباس بهدری، حسین مردان، موحهمهد بهدری) ... هتد

 

  

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly