یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط Ahmet KÜÇÜKKALFA دسته: مقالات
نمایش از 04 مهر 1399 بازدید: 204

ALİ İLÂHİLER:
ALİ İLÂHI İNANCI VE SEYYİD İNAYED ÖYKÜLERİ ÜZERİNE
RÖPORTAJ (2014)


ALI-ILAHIS:
Interview on Ali İllâhism & Sayyid İnayad Stories (2014)


ALI-VERGÖTTERER (ALI ILAHIS):
Eine Reportage über den Glauben der Ali-Vergötterer und über die Seyyid
İnayed Geschichten (2014)


Ahmet KÜÇÜKKALFA

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly