یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط طيب طاهري دسته: منظر نظر
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 3272

«اول و آخر يار»

 

دوسان ده­­ س شه ­رت داشان چه ­نی هه­­ م                      مه ­­بوَ چوين گيژنگ قاپی بوَ موحکه ­م

 

«سرانجام» تدوین و تصحیح گردید و در اختیار یارسانیان عزیز قرار گرفت. فارغ از اغلاط محدود املائی ، چاپی و در مواردیکسری کلام به علت در دسترس نبودن، کتابی شد مرجع که کلیات کلامهای یارسانی را انعکاس داده و در نوع خود بی نظیر جلوه کرد. پس بر این اساس تمام داده های ذهنیِ در این راستا و فیش برداریهائی که در طول سالها تحقیق از کتب مختلف و آنچه که تأویل و تفسیر «سرانجام» نام می گرفت با تدوین دستورات و قوائدی که یک یارسانی می بایست به آن سرسپرده گردد در قالب تاریخ و فلسفۀ سرانجام ویراسته شد، تا در سایۀ این دستورات جامعه ای متحد که آرمان بینش نیز در این راستا می باشد داشته باشیم. «سرانجام» در این کتاب که تشریح آداب و رسوم نزد یارسانی و شرحی تاریخی بر کلامها می باشد به عنوان اصلی ترین منبع در رأس قرار گرفته است. در واقع هیچ صحبتی عنوان نگردیده مگر آنکه مطابق با سرانجام بوده باشد، و از آنجائی که یارسانیان از داشتن کتاب دینی خود تا به این زمان محروم بوده، و نیز کلامهائی که در دسترس نیست، و به وسعت زمان تا نامعلوم می بایست در انتظارِ به دست دادن آنها باشیم، این مهم را به وجود آورده تا متأسفانه یارسانی از آنچه که تاریخ و فلسفۀ آیین خود می باشد کم اطلاع و یا حتی ناآگاه باشد. این موضوع از طرفی، و منابع انحرافی به خاطر خواست و ارادۀ معطوف به قدرت که مانع از اطلاع رسانی می گردند از طرفی دیگر باعث شده تا عدۀ قلیلی از افراد در جامعۀ یارسانی علیه باشند بر خدمت و آنچه که گفتۀ سرانجام می باشد. این عدۀ قلیل به دو شیوه نمود پیدا کرده اند. یکی جریانهای سنت گرا که نظام ارباب رعیتی را خواهانند و مخالف بر آگاهی دادن می باشند، که بهانۀ اینان در خصوص تشریح افکار یارسانی، تعدای سایر افراد در ادیان دیگر به یارسانیان می باشد. البته که این موضوع نمی تواند صحت داشته باشد و فقط بهانه ای برای حفظ منافع شخصی است، چراکه افکار یارسانی در راستای انسانیت و انسانمداری عنوان گردیده و جز کردار،پندار و گفتار نیک هیچ حرکت غیر انسانیِ از خود نشان نداده و این موضوع در طول تاریخ و نیز حال مشهود و معلوم و بر دیگران نیز به ثبوت رسیده، که در این صورت چرا و چگونه تعدائی شکل می گیرد؟ وانگهی یارسانیان در میان مسلمینی زندگی می کنند که پیامبر ایشان حضرت محمد (ص) می باشد و ایشان در طول حیات مبارک خود حتی حق و حقوق غیر مسلمانان را بیشتر لحاظ می کرده تا مسلمانان. پس بنا به گفتۀ سرانجام که می بایست بانگ یاری (جار یاری) داده شود و هفتاد و دو ملت به یاری گرایش پیدا کنند، این حرکت متحجرین را نفی می کند، و دوران گذار و تکامل بشریت با ساماندهی و روشن کردن اذهان این زمینه را فراهم خواهد کرد تا بشریت پذیرای یاری و یار و یاور همدیگر شوند.

 

اما عدۀ دیگر که علیه اند ، و شاید بتوان گفت که نه بر خدمت علیه باشند ، بلکه محتملاً عدم آگاهی و یا نبود تعامل و گفتمان سبب گردیده تا نسبت به بعضی از مطالب و موارد تاریخی و فلسفیِ عنوان گردیده مخالف باشند. که این مهم با درایت و یک گام به جهت ساماندهی برداشتن حل و فصل خواهد شد.

 

از آنجائی که اسناد و کلامهای یارسانی پراکنده می باشد و هیچ کس نیست که تماماً آنها را در اختیار داشته باشد، پس خدمت به یارسانی در جهت ساماندهی این کلامها و دستورات تک تک افراد یارسانی را به یاری و تعامل و مشارکت در این مهم فرا می خواند. زحماتی که برای دیالکتیک بودن سرانجام و تاریخ و فلسفه کشیده شده انکار ناشدنی است اما شاید دارای نواقصی باشد، هرچند که تمام مطالب عنوان شدۀ در این کتاب منطقی و بر اساس کلام «سرانجام» می باشد، لیکن این احتمال نیز می بایست داد که شاید سند و یا کلامی باشد که مطالب را کاملتر کند و آنگاه که کامل گردید نیز رفع شبه خواهد شد.

 

پس جامعۀ علمی یارسانیان از بزرگواران و یارسانیان عزیز خواهشمند است که در این خصوص اهتمام داشته و نسبت به تکمیل موضوع و یا تصحیح مطلبی با مکتوب کردن، آنرا انعکاس داده تا به نام ایشان ثبت و ارائه گردد و افتخار حل موضوع درپیشگاه حقرا ازآن خود گرداند. از این طریق هم به حقیقت مطلب نزدیک می گردیم و هم نیروهای منفی اجازۀ انفصال و انشقاق در یاری را پیدا نخواهند کرد.

 

عدم ارائۀ مطالب از جانب بزرگواران نسبت به این بیانیه به منزلۀ صحه گذاشتن بر موضوعات مطرح شدۀ در این کتابها می باشد، که اگر در آینده نقض این مهم صورت پذیرد به معنای عنادی با حق است، چراکه این بیانیه دعوت یاران به گفتمان و ایجاد جم است برای حل کردن به شیوه ای آکادمیک. و نیز جامعۀ علمی یارسان اظهار نظرهای شفاهی که بیشتر رنگ تزویر و بی سوادی از آن مشهود خواهد بود را وقع نخواهد گذاشت.

 

اما مبحثی دیگر که بایسته است مطرح گردد تا شما بزرگواران یارسانی نیز بر آن تعمق داشته باشید مطالب زیر است که لحاظ کردن آن به منزلۀ خدمت و قدمی فراتر از آنچه که در یاری یاوری وجود ندارد است، بلکه رسیدن به یاری یاوری و باورمندی بر یار است که وجود دارد.

 

همانطور که در مقدمۀ سرانجام و نیز در تاریخ و فلسفه انعکاس داده شده دیگر زمان حواله به ناکجاآباد در مقابل سؤالها، انحصار و رفتار ارباب رعیتی و آنچه که خواست و ارادۀ معطوف به قدرت از آن نام برده می شود به سر رسیده است و ذهن پویایِ امروز یارسانی وقعی به موارد غیر دیالکتیک نخواهد گذاشت. لذا بر شما بزرگوار واجب خواهد آمد به عنوان یک بزرگ و متولی امور فرهنگی در جهت بهبود اوضاع و آشفتگیهائی که گاهاً به وجود می آید و یا خواهد آمد اقدام فرموده تا تکلیف دینی خود را به انجام برسانید. پس لطفاً در خصوص موارد زیر بذل توجه داشته باشید:

 

1- از آنجائی که دفاتر یارسانی پراکنده می باشد و این دفاتر نزد افراد متفاوت در خاندانهای یارسانی است، و یارسانی هیچگاه قادر به گردآوری این دفاتر و کلامها نشده تا بتواند در سایۀ دستورات آن جامعه ای متحد و یکپارچه داشته باشد، لذا به جهت گردآوری این دفاتر حتی اگر به شکل ارائۀ کپی و یا شناسنامۀ آن و هرچه بیشتر با هم تعامل داشتن اقدام فرموده تا نه تنها انحصارطلبی را از میان برداشته بلکه سبب ساز گردیم تا که در این میان اشتباهی شکل نگرفته باشد.

 

2- از آنجائی که یارسانی از دیرباز به خاطر مسائل و مشکلات پیش رو به تحصیل و تحقیق درون گروهی اشتغال داشته، و سردمدار و یا کلامدان وقت به اشاعۀ آن در یارسانی پرداخته، لذا از چهارصد سال پیش تا کنون شاهد دفاتر زیادی در یارسانی هستیم که تا به حال نوشته شده است. این دفاتر با اختلافات ناچیزی ارائه می گردد که متأسفانه به خاطر رازورانه بودن بینش و عدم سواد کافی برای شرح و تأویل این کلامها از داشتن کتابهائی تشریحی بی نصیبیم، و فقط متولی امور فرهنگی یارسانی اکتفا به کپی برداری از دفاتر کهن تر و ارائۀ این کلامها نموده تا ما حال شاهد حجم عظیمی از منابع متشابه گردیم، بدون شرح و تفسیر و تاریخی از چگونگی وضع آن. که متأسفانه هم اکنون نیز این مهم گاهاً شکل می گیرد. پس بایسته است اگر چنانچه دفاتری در اختیار هست که دوره های کلامی انعکاس داده شدۀ در سرانجام را در خود دارد با مطابقت موارد مورد اختلاف آنرا عنوان داشته تا در قالب اصلاحیه انعکاس داده شود. این مهم چند حسن از پی خواهد داشت. ابتدا اینکه منبع بر منابع اضافه نمی گردد تا موجبات سردرگمی یارسانی را فراهم آوریم. دوم موجب عدم هزینه و تحمیل آن بر یارسانی نمی گردد. سوم شما بزرگوار آن وقتی را که برای کاری که از قبل بارها انجام شده دیگر صرف نخواهید کرد و در عوض وقت خود را صرف تحقیق در این متون برای واشکافی و تفسیر و تأویل خواهید نمود. چهارم آشفتگی درون گروهی را تشدید نخواهید کرد تا معاند بر انحصارطلبی و هرج و مرج و عدم رعایت اخلاق و تعامل نزد متولی فرهنگی یارسان صحه بگذارد. چراکه اخلاق نزد یارسانی به معنای تعامل هرچه بیشتر یارسانی می باشد و چه بسا که می بایست شاه حقیقت را در خلال این تعامل پیدا کرد، که اگر هرکسی دفاتر نزد خاندان و یا خانوادۀ خود را بدون مقابله با سایر دفاتر نزد سایرین انتشار دهد نقض این مسئله را عنوان داشته. علاوه بر آن برای انتشار یک دورۀ کلامی می بایست که چند نسخۀ متفاوت را مورد مقابله قرار داد تا نسخۀ قابل انتشار از حداقل اشتباه برخوردار باشد، که در این صورت ما شاهد حجم عظیمی از دفاترِ در انحصار که چاپ می گردند نخواهیم بود. جامعۀ علمی یارسان بر اساس آنچه که فرامین و دستورات سرانجام می باشد اقدام خواهد کرد. این بیانیه نیز که در سطح فراگیر عنوان گردیده و به دست تمام یارسانیان عزیز خواهد رسید با تمام عکس العمل ناشی از آن از جانب افراد در تاریخ ثبت خواهد شد. به امید حق که ناممان در تاریخ، مخالف بر حقیقت سرانجام ذکر نگردد، و با آرزوی سعادت و توفیق.

 

 

           طیب طاهری

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly