یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: منظر نظر
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 3302

  

 

صحبتهاي پراكنده پيرامون كتاب

 

 

تاريخ و فلسفه‌ي سرانجام

 

 

(طيب طاهري)

 

 

كتاب تاريخ و فلسفه‌ي سرانجام (شرحي بر نحله‌هاي فكري و اعتقادي در كردستان) نوشته‌ي جناب آقاي طيب طاهري در حالی به چاپ مي رسد، كه به خاطر انعكاس حقايق تاريخي و فلسفيِ اين دين (يارسان) از جانب عده‌اي اندك مورد هجمه قرار مي گيرد. افراد معترض شامل معاند، يار خار ... به دليل از هم پاشيدگي دكان بازار و صرفاً از روي احساسات مطالبي را ارائه مي دهند كه در طول اين كتاب با جوابيه‌هاي مربوطه آمده است.

 

هدف از انتشار مطالب و مواردي كه در اين كتاب (منظر نظر) آمده است شامل موارد زیر است :

 

1-آشنائي اذهان و افكار عمومي با موقعيت جامعه‌ي يارساني و چگونگي برخورد با وي از منظر سياست‌هاي زيركانه‌ا‌ي كه منجر به استحاله مي گردد.

 

2- محروميت جامعه‌ي يارساني از هر گونه حقي كه وي را به عنوان شهروند درجه پنج مي توان مورد ارزيابي قرار داد.

 

3- ايجاد شايعه ، تهمت و افترا ، اهانت و برچسب‌هائي غير حقيقي از جانب منابع مرموز و نشر آن چه از ناحيه‌ي نشريات و چه به صورت شفاهي توسط عوامل خائن و خودفروخته یارسانی از ديگر مواردي است كه واقعيت سركوبگري مي باشد.

 

4- تنویر افکار عمومی نسبت به وجود دستهاي عامل از خود يارساني كه خواسته و ناخواسته آب در آسياب استحاله گري مي ريزند.

 

5- انعكاس و گوشزد كردن عدم فهم موقعيت زماني و نامتناسب بودن شيوه‌ي عملكرد برخی از رهبران مذهبي يارسان با آنچه كه علم امروزي از آن به منصه ظهور رسانيده است.

 

6- نشان دادن خواست فردي، خاندان گرایی و سنتي بودن شيوه‌ي تفكرِ توأم با احساسات از جانب برخی از سادات يارساني كه سبب ساز انشقاق ... گرديده است.

 

7- وسعت معنايي و اشراق بالاي كلامهاي يارسان كه تا نامعلوم مي بايست منتظر دوره‌هاي كلامي بود و انعكاس اين مطلب كه عده‌اي ناآگاه كلامها و دوره‌هاي حقيقتي را محدود و يا آنها را در انحصار قرار داده‌اند.

 

8- به علت انشقاق و عدم تعامل ... به هر دليل نويسندگان يارساني سعي در انتشار دوره‌هاي كلاميِ از قبل چاپ شده‌اي دارند كه هيچ مطلب و كار تازه اي که تحقیقی باشد را در خود انعكاس نمي دهد. 

 

9- روشنفكران و حقيقت طلبها در كنار همديگر و براي تحقق آرمانهاي یاری سلايق شخصي و تفاسير به رأي را كنار بگذارند و در قبال هم خود را مسئول بدانند.


    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly