یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: مطالب
نمایش از 26 آبان 1396 بازدید: 911

 

چند شب است قلم در دستانم خشکیدە, نمیتوانم چیزی بنویسم. زلزلەای کە هم زبانهایم در کرمانشاە را در ماتم و اوارگی فرو بردە مرا هم پس لرزاندە و میلرزاند. غم پس لرزەهای درونم اوار ماتمین چشمان خیسم است کە چرا کوردستان باید همە نوع مرگ و ماتمی را تجربە کند. چرا باید طبیعت هم در حق کورد ظالم باشد. چرا باید یاران و پیران... در غم غربت ناحیە اە بکشند و سوز وجود را تا باشور برسانند. ما هم از ماتم شما ماتم زدەایم ای کرماشان, ای سرپل, ای قصرشیرین, ای ثلاث... ما را هم در غم خود شریک بدانید.

 

خاس و عامم رِوَ                                               با بـوَی مه‌علوومی خاس و عامم رِوَ

ســـــاحيَب ديـرايــــه‌ت پــرِ فـه‌هـامم رِوَ                 رِوَتـه‌دبيـر ته‌فسـيَر رِووی ئه‌ييامـم رِوَ               

پيــــــران پــرِ هــــوَش تـــوور مه‌قامم رِوَ                  زالَ که‌يـــــانـی نه‌وه‌ی ســـامــم رِوَ                   

غــه‌مين غه‌منـــــــاک په‌ريشــــــانـم رِوَ                  مه‌حـــرووم مــــه‌کان کــرماشانم رِوَ

ئه‌فلاتــوون فـه‌هم ســـــه‌رئه‌نجامــم رِوَ                  ئه‌رسـتوَی ئافـاق لوقــمان نامــم رِوَ

ده‌بيــــر ده‌وران مــه‌عنــا ســـــه‌نجـم رِوَ                 ره‌ممـــالَ رِمــووز کـوَگـای گه‌نجم رِوَ

ســـاحيَـب ئــــه‌ده‌ب و پـرِ کـــــه‌ماَلم رِوَ                 مـه‌حرووم ديدار گشـت خويَشانم رِوَ

                                 مـه‌حـرووم مــه‌کان کــرماشــانـم رِوَ

زينـــــه‌ت مـه‌جليـــس کيــبـارانـــــم رِوَ                   هـامنـشـــين بــه‌زم بــوزرگـــانــم رِوَ

جــای مـه‌لجـــا و ئوميَـــد ئيفتيخـارم رِوَ                  لــه‌فز دورَ ئاســار شــه‌ککه‌ر رِيَــزم رِوَ

سوَفی سه‌ومه‌عه‌ی سه‌حه‌ر خيَزم رِوَ                   نــه‌زع نـه‌زرگه‌ی گيــان کيَشــــانم رِوَ

                                 مـه‌دفـوون مـه‌کـان کرمـاشــانـم رِوَ

خـــه‌وف خـــوداوه‌نـد نـه دلَ زيـکرم رِوَ                    غـــه‌ريـــب شـــــاران دوور ولاَتــــم رِوَ

وه بيَکه‌س مه‌رده‌ی بیَ ده‌سـه‌لاتم رِوَ                   وه بيَکه‌س مه‌رده‌ی بیَ ده‌سه‌لاَتم رِوَ

خـرِيـد و فـروخـت سـاحيَـب دوکــان رِوَ                   مه‌رحووم مه‌غفوور جه‌ننه‌ت مه‌کان رِوَ

بـیَ قه‌وم و بیَ خويَش بی ياسينم رِوَ                   عـــارف ده‌وران ســــه‌ر زه‌مينــــــم رِوَ

جنــازه‌ی مــه‌دفـــوون بــیَ ئه‌غرازم رِوَ                   حـــه‌ره‌م و تـيـــفـلاَن وه بـــیَ نازم رِوَ[1]

 

هەردەوێڵ کاکەیی و کاکەیی‌های باشور

 

 

 


 

[1]شعر از خلیل منور کاکه‌یی

 googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly