یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

عنوان نویسنده کلیک ها
دعوتنامه نوشته شده توسط مدیر سایت 1784
فراخوان نوشته شده توسط مدیر سایت 2576
شیوۀ دایرة المعارف نویسی نوشته شده توسط مدیر سایت 3630
مدخل ها نوشته شده توسط مدیر سایت 8727
فراخوان نوشته شده توسط مدیر سایت 3945
درباره دایرةالمعارف یارسان نوشته شده توسط مدیر سایت 6742
پیشگفتار نوشته شده توسط مدیر سایت 8019

زیر مجموعه ها

Y C I Shinrwe

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly