یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 7493

 

رامش كاشاني :

رامين كاكاوند:

رحمت بيگلريان :

رحمتي:

رحيم كاكايي:

رحيمي:

رستم باباجاني:

رستم كرندي:

رستم يادگاري:

رشيد ياسمي:

رضاعلي بيامه‌يي:

رمام:

رمزبار:

روچيار:

روح فام:

روحتاف:

روزان:

روستاي آتش بگ:

روم ايلي :

ريحانه:

 

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly