یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 8093

 

بابا احمد علمدار شارزويلي:

بابا اردشير علمدار شارزويلي:

بابا اسماعيل علمدار:

بابا اصحاب قنديل كوهي:

بابا اكبر علمدار شارزويلي:

بابا القاص ميانه‌اي:

بابا الماس علمدار شارزويلي:

بابا الماس:

بابا امين:

بابا ايرج علمدار شارزويلي:

بابا ايمان علمدار شارزويلي:

بابا باقر شارزويلي:

بابا باوالي دره‌شيشي:

بابا بزرگ:

بابا پير جليل:

بابا پير سيد علي شارزويلي:

بابا پير عبد الله شارزويلي:

بابا پير قاسم:

بابا پير معنا شارزويلي:

بابا پير نادر:

بابا پير يحيي:

بابا پير يوسف:

بابا پيرخدر شارزويلي:

بابا پيرولي علمدار:

بابا پيرويس علمدار:

بابا تعمين شارزويلي:

بابا حاتم:

بابا حيات علمدار:

بابا حيدر علمدار شارزويلي:

بابا خسرو علمدار شارزويلي:

بابا رجب:

بابا رشيد علمدار:

بابا رضا شارزويلي:

بابا روزالله ناوتاني:

بابا سامان علمدار شارزويلي:

بابا سلمان علمدار:

بابا سيد علمدار:

بابا شاوردي علمدار:

بابا شاهرضا بابايي:

بابا شاهمراد اول:

بابا شاهمراد:

بابا شعبان علمدار:

بابا شكر سابلاتمي:

بابا شمس علمدار شارزويلي:

بابا شيروان علمدار شارزويلي:

بابا صالح علمدار شارزويلي:

بابا صفدر علمدار شارزويلي:

بابا عارف علمدار:

بابا عارف:

بابا عالم علمدار شارزويلي:

بابا عباس:

بابا علي ترابي:

بابا فريدون علمدار شارزويلي:

بابا قباد علمدار شارزويلي:

بابا قربان علمدار شارزويلي:

بابا قنبر علمدار شارزويلي:

بابا قيطاس شارزويلي:

بابا كاوس علمدار شارزويلي:

بابا لوره:

بابا مراد علمدار:

بابا مقصود:

بابا ملك طيار علمدار:

بابا منصور علمدار شارزويلي:

بابا نادر علمدار شارزويلي:

بابا ناوس علمدار شارزويلي:

بابا نجوم:

بابا نريمان طبر دار:

بابا نوشيروان علمدار شارزويلي:

بابا ويسقلي علمدار:

بابااسكندر:

بابااسماعيل:

باباجعفر:

باباجليل:

باباحيدر:

بابادانيار:

بابازمان:

باباسرهنگ:

باباسورنج:

باباشاهمراد دوم:

باباشاهمراد:

باباطاهر:

باباعلي آينه كوه:

باباعلي درويش:

باباعلي همداني:

باباغلام همت آبادي:

بابافقي:

باباگرچك:

بابامراد اول:

بابامقصودي:

باباناوس:

باباهندو:

بابايادگار:


بابايدالله:

بابوخوشه :

بابوعلي :

بابومحمد :

بادال:

باغ شاه:

بالامو:

بان زرده:

بانو كوكب حسيني :

بانياران:

بانيان :

باوه اسد مندلاوي:

باوه شمس:

باوه‌قتال :

بايديگ:

بايراك قوشچي اوغلي:

بايرام قوشچي اوغلي:

باينان:

بچه امن الدين:

بختياري:

برده باوه كاني:

برزنجه :

برزه كوه:

برهان سعيد رشيد:

بريق:

بزه‌هو :

بشارت:

بگتر :

بگمراد قلخاني:

بگمراد گهواره‌يي:

بلوران:

بنيامين:

بوداغ:

بهرام خان ياور گوران :

بهرام خان:

بهرام ميرزاي معزالدوله:

بهرامي:

بهروز طاهري:

بهلول:

به‌ون بر:

بي نهري:

بيا:

بيامه:

بيست و يك مرد برزنجه:

بيوه‌نيج:

 

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly