یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: خواندنی ها
نمایش از 08 خرداد 1392 بازدید: 1539

IMG19323713

 

خداگفت: پس ميخواهي بامن گفتگو کني؟

گفتم :اگر وقت داشته باشيد

خدا لبخند زد

گفتم:چه چيز بيش ازهمه شمارا درمورد انسانها متعجب مي کند؟

خدا پاسخ داد: اينکه آنها از بودن در کودکي ملول مي شوند و عجله دارند که زودتر بزرگ شوند و بعد حسرت دوران کودکي را ميخورند. اينکه سلامتيشان را صرف بدست آوردن پول مي کنند و بعد پولشان را خرج حفظ سلامتي مي کنند. اينکه بانگراني نسبت به آينده، زمان حال فراموششان مي شود آن چنان که ديگرنه در آينده زندگي مي کنند نه در حال . اينکه چنان زندگي مي کنند که گويي هرگز نخواهند مرد و چنان مي ميرند که گويي هرگز زنده نبوده اند.

خداوند دست هاي مرا دردست گرفت ومدتي هردو ساکت بوديم.

بعد پرسيدم: به عنوان خالق انسانها مي خواهيد چه درس هايي از زندگي ياد بگيرند؟

خدا با لبخند پاسخ داد: ياد بگيرند که نمي توان ديگران را مجبور به دوست داشتن خود کرد، اما مي توان محبوب ديگران شد. ياد بگيرند که خوب نيست خود را باديگران مقايسه کنند. ياد بگيرند که ثروتمند کسي نيست که دارايي بيشتري دارد بلکه کسي است که نياز کمتري دارد. ياد بگيرند که ظرف چند ثانيه مي توانيم زخمي عميق در دل کساني که دوست شان داريم ايجاد کنيم، سالها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التياب يابد. با بخشيدن, بخشش را بگيرند. ياد بگيرند کساني هستند که آنها را عميقا دوست دارند.،اما بلد نيستند احساس شان را ابراز کنند يا نشان دهند. ياد بگيرند که مي شود 2نفر به يک موضوع واحد نگاه کنند وآن رامتفاوت ببينند. ياد بگيرند که هميشه کافي نيست که ديگران آنها را ببخشند. بلکه خودشان هم بايد خود راببخشند و ياد بگيرند که من اينجا هستم. هـــــميــشــــــــــــــــــــــــــــه.....

 

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly