یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: تازه های نشر
نمایش از 07 مرداد 1400 بازدید: 57

bbb1 

نام کتاب: نسیمی بسوی حقیقت «یارسان»

نویسنده / گردآوردنده: سلمان رزمجو

توضیحات:

بانضمام کلامات گرانبهای دوره ی سیروان، سید خاموش، عالی قلندر و بابا حیدر

 

bbb2 

نام کتاب: عالی قلندر

گردآورنده: رامتین کاکاوندی

سال انتشار: ۱۳۹۰

چاپ: دوم ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۱۲۳ صفحه

 

bbb3 

نام کتاب: تنبور لَکستان (آوانویسی و بررسی تحلیلی)

تألیف: رامتین کاکاوندی

انتشارات: عارف 

سال انتشار: 1400

توضیحات:

در این کتاب به مبحث موسیقی مقامی تنبور لکستان و قواعد چگونگی طرز تنبورنوازی اشاره شده و با شیوه نواختن امامقلی امامی که یکی از برجسته‌ترین نوازندگان تنبور و میراث‌دار فرهنگ موسیقایی آن حوزه بوده‌اند، مقام‌های آن دوره تجزیه و تحلیل و وضع و حالت پیدایش مقام‌ها با طرز رسم ایشان آوانگاری شده استمقام‌های آوانگاری‌شدۀ این مکتوب، *برداشتی* از شیوۀ مقام‌نوازی امامقلی امامی است، به سه دلیل: نخست اینکه، چون ذات موسیقی مقامی بر اساس بداهه است و تمامی مقام‌ها به صورت سینه‌به‌سینه منتقل شده‌اند و طبیعتاً به موسم انتقال، دخل و تصرف نوازنده نیز میسر بوده؛ ایشان نیز از این حاجت مستثنا نبوده‌اند و پس از احاطه پیداکردن در این امور، بیانگر روایت خویش شده‌انددومین دلیل این است که اساس موسیقی مقامی تنبور، تکرار، دوباره‌گفتن یا به دفعات انجام‌دادن است؛ خواه، تکرار در گردش ملودی و نغمات باشد، خواه در ریتم، ضرب یا ادوار؛ و با بررسی آثار امامی ملتفت خواهیم شد که ایشان نیز در اجرای مقام‌ها از عامل تکرار، در ملودی و ریتم، به دفعات استفاده کرده‌اندسومین عاملِ تفاوتِ بارزِ میانِ منطقۀ لکستان و دیگر مناطق رواج تنبور: وام‌گیری از مجموعه ابزارهای: آوایی، ملودیک، نغمگی، ضربی، فواصلی و ریتمیک موسیقی فولکلوریک منطقۀ لکستان است، که قالب ارائۀ آن ابزارها توسط سازهای سورنا، کمانچه، تمبک، دهل و... بوده است و این نگرش، به‌وفور در مقام‌های نواخته‌شدۀ امامی دیده می‌شود؛ یعنی بهره‌گیری از فواصل، ریتم و تکنیک‌های سازهای اجراکنندۀ موسیقی فولکلوریک .

با ظهور، حضرت مبارک شاه، شهرت یافته به شاه خوشین(۴۶۷-۴۰۶ ه.ق‌) که بلندای شکوفایی عرفان در نزد انسانهای شرقی است، به عنوان مقنن گروش معرفتی، با پیروانشان، سخن را آغاز نمودند و تمامی نطق ها که اوامر آئینی و اعتقادی است، در دیوان سرانجام، تالیف ملارکن الدین دمشقی (پیرموسی)، مکتوب گردیده. ایشان دارای قشونی با نام، هزار هزار اسب در دل کوه یا نهصد نهصده بودند. در كتاب سرانجام آمده است، شاه خوشین فرمان فراخوان حضور در گروهی را از طریق شاگرد بلافصلشان (کاکَه رِدا) ميدهند؛ تعداد افرادی که به ایشان ملحق می شوند نهصد نفر نامبرده شده که همگی رزم آور و رامشگر بودند.

به قسمی از بینش ایشان می توان استنباط نمود که سعادتمندی و تکامل را در حراست از مرز و بوم می دانستند تا کرانه ای که به متفقِ نهصدۀ خویش پیوسته مهیا و پاسبان بودند. آورده اند که نهصده به هنگام رزم، مقام جَنگَه راه، در زمان پیشوازی، مقام جلوشاهی، به موسم سرور، مقام چَپی، به وقت سوگ، مقام شیوَنی یا رارا، به گونه ای کاروانی یا قافله ای، سوار بر پشت اسبانشان، می راندن و می نواختندآنچِه در تمام الحان (لحن، مقام، آوا، آهنگ، نغمه) دورۀ حضرت شاه خوشین غلبه شده، وجود نغمات و ادوار گوناگون با درکی از هم جدا، و مقام هایی به بیان امروزی، وزن منعطف، خم گیرنده یا مترآزاد می باشند. مقام ها گاهاً متفق به کلام بوده اند که حکایت از داستانی مقرر، توسط فردی صاحب مقام (جایگاه)، چه در میان مقام دانان، خنیاگران و موسیقی دانان، چه بین اجتماع می کند. افرادی كه افزون تر از غیر، موسیقی مقامی تنبور دورۀ حضرت شاه خوشين را در همان دوره روان و رايج، آشکارنموده اند ميتوان به: كاكه ردا ، خداداد، سيد فلك الدين، بابا فقيه، ماما جلاله، بابابزرگ، كال نازار، روحاني، خوش الدين و قوس الدين اشاره كرد. یکی از مشخصات مهام سازگان موسیقی شاه خوشین، تنوع فراوان ساز در چند خانواده و در اندازه و کوک های جورواجور بوده. موسمی که سازگان را مورد بررسی قرار می دهیم با شماری از آلات رویاروی می شویم که فی الحال روانه شده، یا دیگر مورد استفادۀ سازگانی ندارند، سازهایی مانند: تبیره، چغانه، شاخ نفیر، ...

bbb4 

نام کتاب: کلام آقا سید نصرالدین خاموشی جیحون آبادی

گردآورنده: رامتین کاکاوندی

سال انتشار: ۱۳۸۷

چاپ: دوم ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۰۶ صفحه

توضیحات:

سید نصرالدین خاموشی جیحون آبادی ملقب به آقا سید نصرالدین یا آسِی نصرالدین، نواده ی یکی از حضرات هفتوان، یعنی حضرت سید ابوالوفا بن سلطان اسحاق بوده اندایشان مسلط به مقام های تنبور یارسانی مکتب تنبور صحنه و ید طولایی در کلام خوانیِ یاری داشته اند، بطوریکه از مکتب این موسیقیدان، مقام دان، عارف ربانی و سالک طریق سلطانی، استادان فراوانی تربیت شده‌اند از جمله: حضرت باباغلام همت آبادی، حسین روحتافی، سید ایاز قزوینه ای، سید قدمیار حسینی، درویش امیر حیاتی، عبدالمحمد شربتی و سید عظیم ارژنگمقام های تنبور را نزد والد خود سیدنورالدین گرد آورده بود. گروهی نیز معتقدند، به سبب معان معنوی و مکشوف الکرامات که پیشه ی ایشان بود، مقام های معرفی شده توسط ایشان، اصل مقام هایی بوده است که در دوره‌های حضرت شاه خوشین و سلطان سهاک نواخته شده و گویی که صحیح آن مقام ها به ایشان الهام شده بود. هفت مقام، از مقامات تنبور را به ایشان نسبت می‌دهند که مقام‌ها بدین شرح می باشند: مقام سلطان سرجم، مقام تاله سواران، مقام یا ذات سید خاموش، مقام تونی جاف شیرین زوان، مقام حق دوسَه مِی تِه، مقام چپ دس و سنجانه یا جمع صحبت سنجانه و مقام سرمله ی شیخانلازم به ذکر است که در شهر صحنه بزرگان تنبورنوازی که وجه معنوی نیز داشته‌اند، به ساخت مقام مبادرت می ورزیدند که البته بین پیران و بزرگان ایجاد مقام یا روایت کردن مقام رایج بوده اما آقاسیدنصرالدین از معدود باطن دارانی هستند که هفت مقام به نام ایشان ثبت گردیده و به صورت سینه به سینه به ما انتقال داده شدهباری سرانجام فخر العاشقین، حضرت آقا سید نصرالدین خاموشی جیحون آبادی، پیر و مرشد یارسان و خاندان عظیم الشأن حضرت سید ابوالوفا(خاموشی) در سال هزار و سیصد و بیست و هشت خورشیدی پس از منور ساختن درونِ دلِ آگاهانِ باطن، کالبد ارضی را به امر دادار عالم، خدا سلطان سهاک، رها کردند و پیکر مطهر و بلورینشان در بالای تپه ای در روستای جیحون آباد به خاک سپرده شد تا قبله ی عاشقانِ آگاه و امکنه ی همت ربانی گردد.

 

bbb5

نام کتاب: هفتاد و دو مبنای تنبور: مبانی نظری موسیقی مقامی تنبور

تألیف: رامتین کاکاوندی

انتشارات: سرود

سال چاپ: 1399

تعداد صفحه: 56

نوبت چاپ: 1

تیراژ: 200 نسخه

توضیحات:

آواهای موسیقی مقامی تنبور نیز همانند سایر موسیقی های نواحی و موسیقی ردیفی از دیرباز، سینه به سینه، نسل به نسل، منتقل شده و اساس همه آنها بداهه بوده. در عصر حاضر بدلیل محدودیتهای زمانی و حضور مستمر استاد و شاگرد، دیگر نمی توان آواها و مقام ها را صرفاً سینه به سینه انتقال داد. از این رو افرادی همچون: ژان دورینگ، سید خلیل عالی نژاد، علی اکبر مرادی، سید محمد ذوالنوری، حیدر کاکی، یاشار بهنود و ...به جمع آوری و نت نویسی مقام های تنبور در مکاتب مختلف تأدیه نموده اند تا در دسترس آسانتری قرار گیرد. و باید مرکوز خاطر کرد که نظام موسیقایی، درگذشته ی ایران دارای مفاهیم نظری بنیادینیست که در رسالات، پیشینیان به وفور به این مهام پرداخته اند؛ لذا تئوری های که در این سال ها برای موسیقی ایرانی در نظر گرفته اند تمام و کمال براساس موسیقی غربی بوده و همواره خسران نبود تئوری تماماً بومی احساس میشد که به همت استادانی همچون حسین علیزاده، هومان اسدی و ساسان فاطمی نبود این مهم با تدوین کتاب مبانی نظری موسیقی ایرانی پُر شد. بنده نیز برآن شدم تا در کتاب هفتاد و دو مبنای تنبور ، به موضوعاتی از قبیل: بُعد، وسعت صوتی، تریکورد، بستر صوتی، گام بالقوه، تتراکورد، تعریف مقام، شناخت مقام های تنبور، پنتاکورد و انواع فاصله هایی که هم در رساله های قدیمی موسیقی در ایران با بیان آن هنگام مطرح شده و هم در موسیقی غربی بیان گشته به صورت اجمالی بپردازم و هدف از انتشار این مکتوب، برای تکمیل راه اصولیِ ارائه دادنِ مبانیِ نظریِ موسیقیِ مقامیِ تنبور، برای دانشجویان در نظر گرفته شده و مبانی و اصول این کتاب براساس کتاب هفتاد و دو مقام تنبور آوانگاری مکتب تنبور صحنه میباشد.

کنفوسیوس درباره موضوع آموزش سخنی دارد با این مضمون که «هر جامعه‌ای در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کند، هرگز ورشکسته نخواهد شد» و به یقین آموزش مقدماتی به دلیل پایه‌ای‌بودن، نقش مبنایی در تعلیم برعهده دارد. همین مسئله، دغدغه‌مندی برایم پدید آورد که به مبحث آموزش مقدماتی تنبور بپردازم که ماحصل این انگاره، به تحریردرآوردن کتاب «هفتاد و دو مشق تنبور»، کتاب اول و دوم انجامید. در کتاب اول سعی شد از همان ابتدا، مسئلۀ تئوری موسیقی تا قسمتی که برای ابتدای امر احتیاج است به شکل کامل پرداخته شود و اصول صحیح یادگیری آرتیکولاسیون‌هایی که با موزیکالیته‌ای که باید از صدای تنبور برآید مغایرت نداشته باشد و مواجه با اتودهایی که از لحاظ فواصلی و ریتمی، حس موسیقی مقامی را در خود مستتر داشته باشد اما به یکباره هنرجویِ ابتدایی را، رویاروی با فضای دشوار فواصل، ادوار، ریتم، فلسفی مقام نکنددر کتاب دوم، هنرجو به سبب احاطه‌ای که در طی ممارست کسب نموده و اشراف مبنایی که پدید آمده، آشنا می‌گردد با دستان‌ها، فواصل و مقوله‌ای به نام ad libitum یا nonmetric به معنای دلبخواه‌نوازی، که به بیان امروزی ریتم منعطف، خم‌گیرنده یا مترِ آزاد است؛ و نرم نرمک سوق می‌یابد به مقام‌نوازی، که پس از درنوردیدن در منزلگاه نخست که کتاب «هفتادودومشق تنبور» است به وادی دوم رجعت نموده و اندیشۀ خویش را به دست‌آویز کتاب «هفتادودومقام تنبور» برای سطح متوسطه کامل کند.

 bbb6

نام کتاب: هفتاد و دو مقام تنبور (آوانویسی مکتب تنبور صحنه)

نویسنده: رامتین کاکاوندی

نوبت چاپ: چهارم

چاپ اول: 1396

قطع و نوع جلد: وزیری (گالینگور)

تیراژ: 1000نسخه

تعداد صفحات: 220

 bbb7

نام کتاب: از نظم تا مقام

نویسنده: رضا علی‌آبادی

انتشارات: بنیاد رودکی

سال چاپ: 1398

نوع جلد : شومیز

توضیحات:

این کتاب مقام‌ها و نظم‌های تنبور را از نظر محتوا بررسی کرده و زوایای فنی آن را مورد بحث قرار داده است. در این اثر هدف تحلیل عناصر ملودیک و ریتمیک و نیز بررسی ساختاری نظم‌هاستنویسنده در این کتاب تلاش کرده الگو رفتاری هر نظم را بیابد و اظهار امیدواری کرده که این کار باعث اجرای صحیح تر و رسیدن به لحن بهتر در اجرا شود. اصطلاحات بکار رفته در این مجموعه وام گرفته از موسیقی کلاسیک ایرانی است و سعی شده تا جای ممکن با حفظ معنی در برخی موارد با اندکی تغییر در معنی استفاده شونددر پشت جلد این کتاب می‌خوانیم: با خود می‌اندیشم که آیا معلومات کافی و تحقیق به اندازه برای نگارش این اثر را داشته ام ؟ و نکند نادانسته‌های من مسیر این ساز کهن را به چالش بکشد؟ همواره در طول نوشتن مکث‌های طولانی گریبانم را می‌گیرد، گاهی دچار خفقان می‌شوم و گاهی نیز تنبور می‌نوازم تا شاید کمی آرام شوم. تمام مطالب در ذهنم است اما یارای نوشتن در پاره ای لحظات نیست...  کتاب از نظم تا مقام در شمارگان هزار نسخه منتشر و نویسنده این کتاب آن را به استادش سید احمد حسینی تقدیم کرده است.

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly