یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: اخبار اصلی
نمایش از 14 دی 1391 بازدید: 1872

hardawel

 

وزارت فرهنگ دولت مرکزی از برگزاری نمایشگاهی فولکلوریک از فرهنگ کوردی برای پژوهشگر فرهنگی کورد«هردویل کاکه یی» به مدت سه روز در ساختمان وزارت مذکور، خبر میدهد.

در بیانیه ی صادره از سوی این وزارت که از آن باخبر شدیم، با نظارت سعدون دیلمی وزیر فرهنگ و معاون وزیر فرهنگ«فوزی اتروشی» و دارالنشر فرهنگ کوردی وابسته به وزارت یاد شده، نمایشگاهی از آداب و سنن فرهنگ کورد از هفدهم تا بیستم همین ماه در چارچوب فعالیتهای پروژه ی بغداد پایتخت فرهنگی عربی در سال 2013 برگزار می شود.

 

در بیانیه می آید: این نمایشگاه از سوی حامد الراوی مشاور وزارت فرهنگ گشایش یافت و گفت: زمانی که بدین آداب و رسوم نگاه می کنم، حیات ساده ی گذشته در ذهنم تداعی می شود که با ابزاریهای بسیار معمولی در آن روزگاران زند گی کرده ایم.

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly