یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط طیب طاهری دسته: اخبار اصلی
نمایش از 21 بهمن 1396 بازدید: 653

اول و آخر یار

 

efrinبرای تبیین چرایی مبارزە بە جهت استقلال هویتی و برنتاباندن ظلم, علاوە بر مسئلە ی تاریخ و فرهنگ... پی ریزی شرایط دمکراتیک و شناخت مصالح جمع مردمان خود و اسباب افتراق لازم مینماید. تا پس از شناخت جامعە از بار تاریخی و سوسیوپلوتیک و خواستن آیندەای روشن و افقی مطلوب, موانع و تخاصمات پیش رو و عدم تفاهم مابین گروهها و احزاب را شناسایی و پس از منها و سادە کردن سعی در تقویت مشترکات و حذف موارد علیە و خنثی داشت. در این صورت مردمت با دشمنت رایزنی نخواهند کرد. ظرف زمان و حرکت متناسب با زمان را هم نمیبایست از خاطر برد, یعنی مدیریت و سازماندهی کردن نمیبایست بر اساس دادەهای سنتی و آنچە در گذشتە بودە باشد. هر آنچە کە متناسب با پرنسیپ اجتماع و مولفەهای انسانمدار است باید پذیرفت منغیر آنرا باید حذف کرد.

قوم کرد یکی از اقوامی است کە علی رغم داشتن تاریخ و پیشینەی فرهنگی مشخص متاسفانە هنوز نتوانستە بە دستاوردی درخور منزلت با پتانسیلهای موجودش برسد. عدم دست یافتن بە شرایط مطلوب, صرف نظر از سیاستهایی همچون سایکس پیکو... و یا تجاوزات داعش گونە... و اجحاف و هجمە حکومتهای مرکزی و همچنین قتل عامهای هماهنگی شدە و گاە چند جانبە با نام دین (تو گویی کرد مخلوق خدایی دیگر است)... عدم تعامل صحیح احزاب و گروهها با هم و نبود استراتژی متناسب و برنامەریزی شدە از جانب خود مردم کرد است, زیرا سرنوشت هیچ قومی نوشتە نمیشود مگر بە دست خود مردم آن قوم. هر چند دلایل زیادی سبب این مهم شدە, اما با اندکی درایت و دلسوزی توسط سردمداران احزاب و گروهها میتوان بە مطلوب آرمان رسید. برای رسیدن بە این شرایط ساختن زیربنایی برای دیالکتیک و رایزنی محرز است. مطلق اندیشی, عشیرە گرایی, منفعت طلبی, حزبگرایی, مصلحت فردی حزبی و طایفەای... باید از میان برداشتە شود و جایش را بە مصلحت جمع, خواست قومی, تعامل و تعاون... بدهد. قائل بودن بە پلورالیزم, خردگرایی و دخیل دادن خرد خود بنیاد میبایست در راس تمام دستورالعمل رفتاری احزاب باشد. رقابت بین احزاب باید در گرفتن امتیاز برای خاک و مردم باشد نە خاک و مردم وسیلەای برای رقابت. لحاظ کردن شرایط همدیگر متناسب با ظرف مکان و یاری رساندن بە همدیگر_ چە محسوس و چە نامحسوس_ برای حصول بە اهداف کلی از دیگر موارد حائز اهمیت میباشد. داشتن صداقت در سیاست امری محال است, اما احزاب و گروههای کرد در مواجهە با سیاستهای خارج از کوردایەتی میبایست نهایت صداقت_ برای بە دست آوردن موفقیت_ را با هم داشتە باشند. عنوان کردن مطالب فوق فقط یادآوری برای خود بود کە غیرت کرد بودنم فراموش نگردد...

شاید اگر وفاقی میبود دیگر مقاومتی شکل نمیگرفت... و من در سرزمین خود بیگانە نبودم... اما متاسفانە اینچنین نیست و باید مقاومت کرد. پس وظیفەی هر کردی خواهد بود کە بە هر شیوەی ممکن بە حمایت از مقاومت عفرین بپردازد.

حقیر بە عنوان یک کرد کە عقیدە, فرهنگ, زبان و سرزمینم رگ و ریشەام است برای خود احترام قائلم, و با هر کسی کە بخواهد بە هر طریقی تعدی بە این رگ و ریشە کند بە مبارزە خواهم پرداخت. حتی اگر خداوندی کە مرا خلق کردە ستایشهایم را با همان زبان مادری درنیابد ستایش نخواهم کرد.

پس در نهایت قلمم را اسلحە میکنم تا از کودک بی گناە عفرینی در مقابل تجاوز دفاع کردە باشم.

 

 

                         طیب طاهری، کرمانشاە

1396/11/21

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly