یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

Written by مختاری و همکاران Category: مقالات
Published Date Hits: 309

{pdf=www.yaresan.com/images/pdf/JNS_Volume_10_Issue_38_Pages_445-474.pdf|100%|560|google}

فصلنامه علمی امنیت ملی

دوره 10، شماره 38 - شماره پیاپی 38 -  زمستان 1399 صفحه 445-474

تبیین تهدیدات فرقه اهل حق با تأکید بر انشعاب نوظهور «مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان»

نویسندگان

 •   مرتضی مختاری - دانشجوی دکتری ادیان و عرفان، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 •   سید محمد بنی‌هاشمی - دکتری ادیان و عرفان، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 •   عبدالرضا مظاهری - دکتری ادیان و عرفان، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 •  

چکیده

با توجه به تغییر در ماهیت امنیت و تهدیدها در نظام بین‏الملل از دهه 90 میلادی تاکنون و تحول از تهدیدهای سخت به تهدید نرم، جمهوری اسلامی نیز به خاطر ماهیت متمایز ایدئولوژیک، همواره در معرض این تهدیدها بوده است. فرقه‏ها به مثابه یک تهدید در جمهوری اسلامی برساخته شده و مدیریت آن ضروری است.
جریان نوظهور «مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان»، گروهی نوپا بوده که در سال 1392 اعلام موجودیت می‏کند و ابعاد آن برای بسیاری از پژوهشگران و متولیان حاکمیت ناشناخته است. پرسش اساسی این است که مجمع چه تهدیدی برای جامعه اهل حق و حاکمیت اسلامی داشته و راهبرد مناسب رویارویی با آن کدام است؟
هدف این مقاله دستیابی به مؤلفه‏های تهدید انشعاب نوظهور مجمع در جمهوری اسلامی ایران است. روش تحقیق مورد استفاده، تحلیل مضمون بوده که برای استخراج مفاهیم و مقوله‏ها، از روش تحلیل موضوعی (کدگذاری باز) بهره‏ گرفته شده است. از نتایج بارز این پژوهش می‏توان به پیوند مجمع با برخی از گروه‏های معاندِ سیاسی و قومی، مواجهه علنی و فشار به حاکمیت، طرح مطالبات غیرمنطقی و اتخاذ مواضع خصمانه‏ که در مجموع تهدیدی امنیتی تلقی شده و همچنین تلاش برای تأثیرگذاری بر جامعه اهل حق و جایگزینی اقطاب و سادات سنتی در بطن فرقه اشاره نمود

کلیدواژه‌ها: فرقه، اهل حق و مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان.

 


Explaining the threats of the Ahl al-Haqq sect by emphasizing the emerging split of the "Yarsan Civil Activists Consultative Assembly"

نویسندگان [English]

 • Morteza Mokhtari 1 
 •  
 • Seyed Mohammad Bani Hashemi 2 
 •  
 • Abdolreza Mazaher 2
1 PhD Student in Religions and Mysticism, Literature and Humanities, Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 PhD in Religions and Mysticism, Literature and Humanities, Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the change in the nature of security and threats in the international system since the 1990s and the change from severe threats to soft threats, the Islamic Republic has always been exposed to these threats due to its distinct ideological nature. Sects are created as a threat in the Islamic Republic and its management is essential.
The emerging current of the "Yarsan Civil Activists Advisory Forum" is a fledgling group that announced its existence in 1392 and its dimensions are unknown to many researchers and government officials. The main question is what is the threat to the Assembly for the community of the right and the Islamic government and what is the appropriate strategy to deal with it?
The purpose of this article is to obtain the components of the threat of emerging secession of the Assembly in the Islamic Republic of Iran. The research method used was content analysis, which used thematic analysis (open coding) to extract concepts and categories. Outstanding results of this study include the association of the Assembly with some political and ethnic dissident groups, public confrontation and pressure on the government, making irrational demands and adopting hostile positions that are generally considered a security threat, as well as trying to influence society. Ahl-e-Haq and the replacement of traditional poles and sadats in the heart of the sect pointed out.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sect 
 •  
 • Ahl-e-Haq and Yarsan Civil Activists Consultative Assembly

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly