یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

Written by الواری، انصاری و خدری زاده Category: مقالات
Published Date Hits: 91

{pdf=www.yaresan.com/images/pdf/JHIAUM_Volume_16_Issue_60_Pages_26-55.pdf|100%|560|google}

بررسی اندیشه دونادون در باور اهل حق(با تکیه بر دیگاه مکتبیون)

چکیده:

یکی از اصول اعتقادی اهل حق ،اعتقاد به زندگی های متوالی یا «دونادون» است. که در نظر مکتبیون(که منشعب از خاندان شاه حیاسی هستند) از جایگاه خاصی بر خوردار است. در نظر اهل حق و مکتبیون، ذات و جوهر حقیقی هر موجودی ،روحِ آن موجود است و جسم برای روح محملی بیش نیست. بعد از جدایی روح از جسم، جسم از بین رفته و تجزیه می‌گردد و روح باقی می‌ماند و به حیات و سیر کمال خود ادامه می‌دهد. اهل حق و مکتبیون در کنار اعتقاد به توحید الهی و معاد، اعتقاد دارند که روح برای رسیدن به کمال باید در یک چرخه نسبتاً طولانی( هزار دون) قرار گیرد تا مراحل سیر کمال را طی نماید. مکتبیون بر خلاف سایر خاندانهای اهل حق به تفصیل به انواع سیر کمال در قالب دونادون و چگونگی آن پرداخته‌اند.پرسش اصلی در این مقاله چگونگی و توصیف دونادون از نظر مکتبیون است.روش تحقیق در این پژوهش،روش مسئله محور مبتنی بر روش مطالعه کتابخانه‌ای است. فرضیه تحقیق بر این است که، دونادون مبتنی بر ادامه حیات بعد از مرگ و در جهت سیر استکمالی روح می باشد، از جمله دلایل این امر چرخه زندگی های متوالی محدود می باشد. یافته های تحقیق نشانگر این است که دونادون باور خاصی است که در بین مکتبیون وجود داشته و از ویژ گی ها ی خاصی از جمله، دیدگاه سیر تکامل روح و انواع آن برخوردار است

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly