یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

logo critical thinking

ژه‌ماره‌ی نووەم. جوزەردان ۱۴۰۰

Published Date Hits: 72

cover9

 

ژه‌ماره‌ی هەشتم. گۆڵان و بانەمەڕ ۱۴۰۰

Published Date Hits: 77

cover8

 

ژه‌ماره‌ی شەشم و هەفتم. ڕێبەندان و ڕەشەمە 99

Published Date Hits: 78

cover6 7

 

ژه‌ماره‌ی دویەم و سێیەم. ڕەزبەرو خەزڵەوەر 99

Published Date Hits: 89

cover2

 

ساڵ یەکم. ژمارەی یەکم. خەرمانان 99

Published Date Hits: 90

cover1